Min slægt fra Tuse Næs

Askmosegård, Hørby,Tuse Næs 
Anno 1880

Familiens slægtsgård gennem 3 generationer - fra
min tiptipoldefar, Morten Nielsen, i 1788 fæstede
gården, over tipoldefar Niels Mortensen til olde-
far af samme navn som tiptipoldefar.

 

 Min farfar, Kristen Nielsen, blev født på Askmosegaard i Hørby, juleaften 1879.

Oldefar hed Morten Nielsen. Han var født i 1841, den 3. november og blev gift med min oldemor, Johanne Kirstine Pedersen datter af gmd. Peder Hansen, Rækmarksgården, i  Hørby kirke den 20. oktober 1871.

De fik 4 børn:
Niels Mortensen Nielsen, f. 2.2.1872
Peter Jensen Nielsen, f. 21.12.1874
Ellen Marie Nielsen, f. 19.9.1876
Kristen Nielsen, født d. 24.12. 1879, min farfar

Oldefar døde 17. februar 1889, da min farfar kun var 9 år gammel.
Min oldemor drev gården videre indtil hun døde godt 10 år senere den 22. juli 1899.
Gården havde da været familiens hjemsted gennem 3 generationer.

UglerupHuse (Rækmarken 17)

Ingen af børnene overtog Askmosegård efter min oldemors død.

Farfar byggede i stedet et nyt husmandssted i
Uglerup Huse i 1908.

Her fødtes min far i 1910 og boede der hele sit liv.
Han døde i 1996, 85 år gammel.

Stedet solgtes i 2006, da min mor flyttede til Mårsø Ældrecenter, hvor hun døde i 2008.

 

     Rækmarksgården

Oldemor stammede fra Rækmarksgården i Hørby, hvor hun fødtes i 1841, som datter af Peder Hansen (1812-1892).

Rækmarksgården Det gamle stuehus blev revet ned i 1960

Min tiptipoldefar, Hans Madsen, var 1. generation på Rækmarksgården og gården bebos den dag i dag af slægten.
Den nuværende ejer, Niels Pedersen, er således 6. generation på slægtsgården.

Navnet Rækmarken, fik gården efter sigende fordi der på samme side af vejen hvor gården ligger, er to marker, der hedder forreste og bagerste rækker.

Hans Madsen fæstede gården den 4. februar 1806: I fæstebrevet forpligter Hans Madsen sig til at lade sin forgængers forældre nyde ophold på gården, så længe, de lever. Han byggede derfor et aftægtshus vest for gården.
Forgængeren var Jørgen Jensen, hvis enke Hans Madsen giftede sig med.

 Jørgen Jensens far, Jens Jørgensen, havde fæstet gården den 15.1. 1770.
I sommeren 1793 var gården blevet udflyttet fra Hørby gamle by ved Hørbygård.

Kisserup Mølle 

Hans Madsen (1773-1831)
var søn af mølleren i Kisserup

Mads Hansen (1742-1830)
nævnt som møller ved folketællingerne i 1771, 1787 og 1801.


Mads blev som ganske ung gift med den forrige møllers datter,
Ane Marie Christensdatter (1736-1814).

Brylluppet stod i Udby kirke, d. 16 april 1766

Hendes far, Christen Olsen, var møller 1746-1763.

Christen Olsen var født omkr. 1713.

Hans fader var kromand
Ole Knudsen
i Buske Kro (død 1732)

 

Buske Kro

Navnet Buske kommer helt bogstaveligt af  buske. Der har været en kratskov på stedet opstået ved intensiv udnyttelse af træerne.

 

Kroen lå i Kirke Hvalsø og hørte under Sonnerup Gods. Den var kongelig priviligeret med ret til brændevinsbrænding, så den var en af de virkelig store. I midten af 1800 tallet, da den havde sin storhedstid omfattede driften ud over kro: storlandbrug, købmandshandel, bryggeri, bageri og teglbrænderi. Buske var dengang et omfattende bygningskompleks med over 50 faste beboere.

Da jernbanen åbnede i 1874 betød trafikomlægningen, at Buske daværende ejer, H. Trebien, indså at kroen måtte flyttes. Han byggede derfor en ny kro ved Hvalsø station og bevillingen overførtes hertil. Selve Buske endte som en stor proprietærgård og omkring 1900 fandtes der stadigvæk et stort hvidtølsbryggeri på gården.

Ingen ved hvor længe der har ligget en kro her, men sikkert helt tilbage til 1600 tallet.

Den første kromand vi kender navnet på er min forfader, Ole Knudsen. Han døde i 1732, ifølge et skifte.

Retur til toppen